ویرا صنعت نویسا

دستگاه کنترل تردد مدل VSN811A2-1

ثبت ورود و خروج پرسنل به همراه کلیه محاسبات مورد نیاز جهت پرداخت حقوق و بیمه (در صورت استفاده از نرم افزار مانی و مفتاح)