ویرا صنعت نویسا

کنترلر الک زعفران مدل VSN811S13-6

این سیستم قابلیت نصب بر روی تمامی الکهای موجود در بازار را دارد. از این دستگاه جهت کنترل پاشش اتوماتیک زعفران استفاده میشود.