ویرا صنعت نویسا

کنترلر کاشت پیاز زعفران VSN821P6-22

این سیستم از دو قسمت گیرنده و فرستنده تشکیل شده است که بخش گیرنده آن در کنار راننده تراکتور و بخش فرستنده آن بر روی مخزن پیاز زعفران نصب میشود و عملا بین گیرنده و فرستنده سیم کشی وجود ندارد.