ویرا صنعت نویسا

نرم افزار شرکت های الکترونیکی مفتاح

این برنامه برای شرکتهایی که تولید کننده مدارات و دستگاههای الکترونیکی میباشند طراحی شده است. با استفاده از این نرم افزار میتوان قطعات هر برد را در سیستم تعریف کرد