ویرا صنعت نویسا

دستگاه کنترل تردد مدل VSN811A2-1

ثبت ورود و خروج پرسنل به همراه کلیه محاسبات مورد نیاز جهت پرداخت حقوق و بیمه (در صورت استفاده از نرم افزار مانی و مفتاح)

دستگاه SMS کنترلر مدل VSN811M1-2

دستگاه SMS کنترلر مدل VSN811M1-2

از این دستگاه که بر روی بستر شبکه کار میکند میتوان به عنوان پنل پیامکی یا کنترل دستگاهها از طریق SMS استفاده کرد.این دستگاه سازگاری کامل با نرم افزار محاسبه حقوق و دستمزد مانی و مفتاح دارد.

کنترلر الک زعفران مدل VSN811S13-6

این سیستم قابلیت نصب بر روی تمامی الکهای موجود در بازار را دارد. از این دستگاه جهت کنترل پاشش اتوماتیک زعفران استفاده میشود.

کنترلر کاشت پیاز زعفران VSN821P6-22

این سیستم از دو قسمت گیرنده و فرستنده تشکیل شده است که بخش گیرنده آن در کنار راننده تراکتور و بخش فرستنده آن بر روی مخزن پیاز زعفران نصب میشود و عملا بین گیرنده و فرستنده سیم کشی وجود ندارد.

نرم افزار محاسبه حقوق مانی

این نرم افزار به صورت کامل با دستگاه کنترل تردد VSN811A2-1 سازگاری دارد دارد و کلیه نیازهای کارفرما، از قبیل محاسبه حقوق رسمی و غیر رسمی، ثبت مساعده،ثبت وام، تهیه لیست بیمه و …. را در گزارشات خود دارد.